นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา

“นิสิตจำพรรษา มจร ฟังปาฏิโมกข์แรกหลังจากเข้าพรรษา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ส.ค.2561 เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถกลางน้ำ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา นำพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบพิธีในวันธรรมสวนะ(วันพระ) แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ กิจกรรมสำคัญมีการทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์บทสำคัญ และเจริญจิตภาวนา โดยมีเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีให้ความสะดวกและบริการรับส่ง

หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรม “สวดปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นกิจสงฆ์ที่สำคัญสำหรับพระภิกษุ การนี้ได้มีพระภิกษุที่จำพรรษาได้พร้อมใจกันปฏิบัติตามกิจสงฆ์สำคัญนี้ โดยมีพระสังคม กิตฺติญาโณ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้สวด

หลังจากนั้นพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ได้ให้โอวาท และอนุโมทนาขอบคุณ นิสิตทุกท่านที่ได้เอื้อเฟื้อต่อพระวินัย และกติกาที่เรากำหนดร่วมกัน และ เป็นไปตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันปฏิบัติตามและรักษาความดีต่อไป

ภาพและข่าวโดย:กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต มจร