นิสิตนานาชาติ มจร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และอธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2561

“นิสิตนานาชาติ มจร เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” และอธิษฐานจำพรรษา ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2561 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ อุโบสถกลางน้ำ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ นำพระภิกษุ สามเณร และภิกษุณีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา โดยมีการทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ทำสามีจิกรรมต่อพระเถรานุเถระ อธิษฐานเข้าพรรษาและถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับ

การนี้ พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ชี้แจ้งหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ ตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนโยบายต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันตลอดพรรษากาล ท่านกล่าวถึงหน้าที่ของท่าน เขตพรรษา การอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกระดับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด กิจกรรมสำคัญที่จะต้องมีในระหว่างพรรษาทั้ง การทำวัตร การทำสังฆกรรมอุโบสถ(ฟังพระปาฏิโมกข์ทุก 5 ค่ำ) ตัวแทนพระภิกษุที่จะสวดพระปาฏิโมกข์ เจ้าภาพจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสวดพระปาฏิโมกข์

หลังจากนั้นได้มีการทำสามีจิกรรมกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตตามที่จะอยู่จำพรรษาตามลำดับอาวุโส เป็นกิจที่ผู้น้อยควรทำแก่ผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อขอให้ท่านอดโทษกรรมที่อาจกระทำพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา

อย่างไรก็ตามพิธีสำคัญในวันนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 พระมหาราชัน จิตฺตปาโล ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นิสิตไทยและนานาชาติ จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่อธิษฐานจำพรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยมงคล แด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” การนี้ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย เวียดนาม ภูฎาน และจีน และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลด้วย

ในนามกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ขออนุโมทนาขอบคุณนิสิตทุกท่านที่ได้ช่วยกันรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์ วัฒนธรรมที่ดีของนิสิต มจร นับเป็นความสามัคคีและงดงามของหมู่คณะ การที่ต้องอยู่ร่วมกันหมู่มากและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ของมวลนิสิต มจร ที่ต่างตระหนักและใส่ใจกระทำด้วยความเสียสละ อดทนและเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดียิ่ง ควรค่าแก่การอนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวโดย: กลุ่มงานส่่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี /ภาพข่าวโดย พระบารมี